XSMN Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 6 - SXMN Thu 6

Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 49 59 34
G.7 759 837 097
G.6 1435 8717 1479 8875 7492 9696 6312 9540 6998
G.5 7915 6401 9623
G.4 18366 90730 01710 01348 99712 15646 95086 40522 48714 21444 46934 16547 93337 89148 97217 17920 70767 67778 78586 27112 56740
G.3 99751 04001 43886 77756 24165 94153
G.2 45838 21367 59733
G.1 66864 08915 81816
G.ĐB 813865 679629 160316

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 29/05/2020

Đầu Lô Tô
0 01
1 10, 12, 15, 17
2 -
3 38, 30, 35
4 48, 46, 49
5 51, 59
6 65, 64, 66
7 79
8 86
9 -

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 29/05/2020

Đầu Lô Tô
0 01
1 15, 14
2 29, 22
3 34, 37, 37
4 44, 47, 48
5 56, 59
6 67
7 75
8 86
9 92, 96

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 29/05/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 16, 16, 17, 12, 12
2 20, 23
3 33, 34
4 40, 40
5 53
6 65, 67
7 78
8 86
9 98, 97
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 68 93 16
G.7 977 610 502
G.6 8951 7627 9004 4189 7592 9048 1110 3017 4858
G.5 7004 5418 4514
G.4 18716 03331 45198 92411 82906 41277 47044 34575 48837 05688 76147 74738 03367 63511 64625 36279 22784 86243 50493 53342 25130
G.3 96629 02579 97215 27477 89775 34932
G.2 57530 50851 79589
G.1 50219 45763 01899
G.ĐB 454623 872720 216899

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 22/05/2020

Đầu Lô Tô
0 06, 04, 04
1 19, 16, 11
2 23, 29, 27
3 30, 31
4 44
5 51
6 68
7 79, 77, 77
8 -
9 98

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 22/05/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 15, 11, 18, 10
2 20
3 37, 38
4 47, 48
5 51
6 63, 67
7 77, 75
8 88, 89
9 92, 93

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 22/05/2020

Đầu Lô Tô
0 02
1 14, 10, 17, 16
2 25
3 32, 30
4 43, 42
5 58
6 -
7 75, 79
8 89, 84
9 99, 99, 93
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 21 88 86
G.7 982 520 748
G.6 2750 0924 7946 0479 2425 2721 9589 1834 1692
G.5 6491 6662 7730
G.4 09244 02614 26080 62105 85263 28447 35799 58947 71753 62709 86541 64695 87080 36089 51917 82103 23423 86143 32390 56833 99387
G.3 71255 45991 88602 38292 44481 69927
G.2 77116 79417 70959
G.1 35913 95882 74883
G.ĐB 514611 212382 350758

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 15/05/2020

Đầu Lô Tô
0 05
1 11, 13, 16, 14
2 24, 21
3 -
4 44, 47, 46
5 55, 50
6 63
7 -
8 80, 82
9 91, 99, 91

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 15/05/2020

Đầu Lô Tô
0 02, 09
1 17
2 25, 21, 20
3 -
4 47, 41
5 53
6 62
7 79
8 82, 82, 80, 89, 88
9 92, 95

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 15/05/2020

Đầu Lô Tô
0 03
1 17
2 27, 23
3 33, 30, 34
4 43, 48
5 58, 59
6 -
7 -
8 83, 81, 87, 89, 86
9 90, 92
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 81 27 63
G.7 245 061 840
G.6 4922 5596 9942 0898 3943 1718 5464 3748 4171
G.5 5785 7100 8995
G.4 27444 27122 69007 93959 95965 26105 93889 28351 90867 36852 36810 75865 91539 81751 90418 97796 46349 08646 35107 35914 93123
G.3 87585 05520 83349 25563 81507 78093
G.2 49260 22221 56658
G.1 55829 81113 56803
G.ĐB 664207 712692 871869

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 08/05/2020

Đầu Lô Tô
0 07, 07, 05
1 -
2 29, 20, 22, 22
3 -
4 44, 42, 45
5 59
6 60, 65
7 -
8 85, 89, 85, 81
9 96

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 08/05/2020

Đầu Lô Tô
0 00
1 13, 10, 18
2 21, 27
3 39
4 49, 43
5 51, 52, 51
6 63, 67, 65, 61
7 -
8 -
9 92, 98

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 08/05/2020

Đầu Lô Tô
0 03, 07, 07
1 18, 14
2 23
3 -
4 49, 46, 48, 40
5 58
6 69, 64, 63
7 71
8 -
9 93, 96, 95
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 99 07 62
G.7 784 098 900
G.6 8063 5154 4685 8218 2806 8526 0537 8741 5127
G.5 2500 1892 6850
G.4 56741 98431 17062 03049 06353 55781 98066 56039 72401 01761 03962 68148 72100 41589 10537 30906 57077 10860 26699 20607 51252
G.3 22177 23886 65809 72526 38822 83008
G.2 28002 41820 33227
G.1 31502 02141 66135
G.ĐB 914078 265711 525502

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 01/05/2020

Đầu Lô Tô
0 02, 02, 00
1 -
2 -
3 31
4 41, 49
5 53, 54
6 62, 66, 63
7 78, 77
8 86, 81, 85, 84
9 99

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 01/05/2020

Đầu Lô Tô
0 09, 01, 00, 06, 07
1 11, 18
2 20, 26, 26
3 39
4 41, 48
5 -
6 61, 62
7 -
8 89
9 92, 98

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 01/05/2020

Đầu Lô Tô
0 02, 08, 06, 07, 00
1 -
2 27, 22, 27
3 35, 37, 37
4 41
5 52, 50
6 60, 62
7 77
8 -
9 99
Giải Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long
G.8 60 05 60
G.7 873 477 914
G.6 3329 3296 5421 0076 6726 1338 6144 2734 9547
G.5 0860 6095 9277
G.4 01643 63788 57366 68448 58052 42957 36628 75299 87924 31161 18211 11633 66642 83919 48196 86992 32189 74835 48294 38033 03936
G.3 56542 38819 65405 72235 78122 66033
G.2 90623 02424 43856
G.1 17510 86703 01442
G.ĐB 011453 253409 301015

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 27/03/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 10, 19
2 23, 28, 29, 21
3 -
4 42, 43, 48
5 53, 52, 57
6 66, 60, 60
7 73
8 88
9 96

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 27/03/2020

Đầu Lô Tô
0 09, 03, 05, 05
1 11, 19
2 24, 24, 26
3 35, 33, 38
4 42
5 -
6 61
7 76, 77
8 -
9 99, 95

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 27/03/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 15, 14
2 22
3 33, 35, 33, 36, 34
4 42, 44, 47
5 56
6 60
7 77
8 89
9 96, 92, 94
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 16 61 82
G.7 683 023 554
G.6 7190 5734 5620 6261 1077 9179 9384 0076 6360
G.5 4411 4462 5544
G.4 62469 66327 65591 67026 68986 00085 39643 03011 01849 05433 79352 88309 89268 81075 05456 31676 42652 16936 37248 53883 04655
G.3 76881 36603 42610 77265 81776 45771
G.2 53418 88590 17385
G.1 51909 47245 84327
G.ĐB 211721 959197 230658

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 20/03/2020

Đầu Lô Tô
0 09, 03
1 18, 11, 16
2 21, 27, 26, 20
3 34
4 43
5 -
6 69
7 -
8 81, 86, 85, 83
9 91, 90

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 20/03/2020

Đầu Lô Tô
0 09
1 10, 11
2 23
3 33
4 45, 49
5 52
6 65, 68, 62, 61, 61
7 75, 77, 79
8 -
9 97, 90

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 20/03/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 27
3 36
4 48, 44
5 58, 56, 52, 55, 54
6 60
7 76, 71, 76, 76
8 85, 83, 84, 82
9 -

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)

XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!