XSMN Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 6 - SXMN Thu 6

Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 65 28 45
G.7 487 204 814
G.6 5913 3635 8638 1274 1638 7379 4137 3664 4430
G.5 7492 0883 2301
G.4 95020 13415 17563 48539 06065 83658 55974 54414 48188 80991 58353 86240 47127 39750 60773 92706 62454 66745 31097 24306 73756
G.3 24824 85966 95102 06837 51250 68525
G.2 39255 03657 82324
G.1 36746 88337 07401
G.ĐB 952289 333382 084831

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 27/11/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 15, 13
2 24, 20
3 39, 35, 38
4 46
5 55, 58
6 66, 63, 65, 65
7 74
8 89, 87
9 92

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 27/11/2020

Đầu Lô Tô
0 02, 04
1 14
2 27, 28
3 37, 37, 38
4 40
5 57, 53, 50
6 -
7 74, 79
8 82, 88, 83
9 91

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 27/11/2020

Đầu Lô Tô
0 01, 06, 06, 01
1 14
2 24, 25
3 31, 37, 30
4 45, 45
5 50, 54, 56
6 64
7 73
8 -
9 97
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 21 16 48
G.7 510 356 706
G.6 6299 1228 4551 0705 3885 2769 3408 7448 6800
G.5 8112 8889 1726
G.4 53324 22886 38765 51295 55130 04076 11710 98199 57639 82017 18927 53977 21841 59702 30959 13977 93970 29149 71580 53687 78076
G.3 32536 93716 00954 13960 10805 02537
G.2 44038 80938 42772
G.1 29169 06986 43401
G.ĐB 107953 574047 358536

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 20/11/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 16, 10, 12, 10
2 24, 28, 21
3 38, 36, 30
4 -
5 53, 51
6 69, 65
7 76
8 86
9 95, 99

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 20/11/2020

Đầu Lô Tô
0 02, 05
1 17, 16
2 27
3 38, 39
4 47, 41
5 54, 56
6 60, 69
7 77
8 86, 89, 85
9 99

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 20/11/2020

Đầu Lô Tô
0 01, 05, 08, 00, 06
1 -
2 26
3 36, 37
4 49, 48, 48
5 59
6 -
7 72, 77, 70, 76
8 80, 87
9 -
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 80 71 91
G.7 139 989 084
G.6 1148 6015 2028 4054 8897 1347 6483 1175 8095
G.5 3184 4940 5363
G.4 91179 22838 58660 56737 57297 75444 27752 28929 65819 10864 14228 03968 05378 70954 16765 65672 29743 26913 84707 80772 54763
G.3 32030 82766 06354 30428 84106 27746
G.2 68136 88660 92926
G.1 49071 09088 90962
G.ĐB 430340 226477 666115

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 13/11/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 15
2 28
3 36, 30, 38, 37, 39
4 40, 44, 48
5 52
6 66, 60
7 71, 79
8 84, 80
9 97

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 13/11/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 19
2 28, 29, 28
3 -
4 40, 47
5 54, 54, 54
6 60, 64, 68
7 77, 78, 71
8 88, 89
9 97

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 13/11/2020

Đầu Lô Tô
0 06, 07
1 15, 13
2 26
3 -
4 46, 43
5 -
6 62, 65, 63, 63
7 72, 72, 75
8 83, 84
9 95, 91
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 74 20 97
G.7 505 799 361
G.6 0313 7548 0546 3410 9593 0129 6114 4146 0445
G.5 0741 1515 9182
G.4 38728 18790 93753 06016 78445 92163 03781 96093 60402 67405 31629 09615 23561 12547 98102 33664 51896 68627 43604 03326 41764
G.3 61473 24933 01244 73852 46732 10518
G.2 80290 24231 94049
G.1 92922 87593 98940
G.ĐB 026530 388811 844463

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 06/11/2020

Đầu Lô Tô
0 05
1 16, 13
2 22, 28
3 30, 33
4 45, 41, 48, 46
5 53
6 63
7 73, 74
8 81
9 90, 90

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 06/11/2020

Đầu Lô Tô
0 02, 05
1 11, 15, 15, 10
2 29, 29, 20
3 31
4 44, 47
5 52
6 61
7 -
8 -
9 93, 93, 93, 99

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 06/11/2020

Đầu Lô Tô
0 02, 04
1 18, 14
2 27, 26
3 32
4 40, 49, 46, 45
5 -
6 63, 64, 64, 61
7 -
8 82
9 96, 97
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 79 13 57
G.7 277 289 943
G.6 2015 0004 9892 5236 2447 0962 5973 1879 8792
G.5 2471 7111 3214
G.4 68628 56911 48525 38116 50157 36412 84575 82505 03994 27376 15273 87136 86130 56389 90407 36332 85484 74630 79356 30474 83737
G.3 50245 53494 94944 37831 30538 17821
G.2 01736 50196 99367
G.1 85259 59065 37910
G.ĐB 766039 591363 062743

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 30/10/2020

Đầu Lô Tô
0 04
1 11, 16, 12, 15
2 28, 25
3 39, 36
4 45
5 59, 57
6 -
7 75, 71, 77, 79
8 -
9 94, 92

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 30/10/2020

Đầu Lô Tô
0 05
1 11, 13
2 -
3 31, 36, 30, 36
4 44, 47
5 -
6 63, 65, 62
7 76, 73
8 89, 89
9 96, 94

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 30/10/2020

Đầu Lô Tô
0 07
1 10, 14
2 21
3 38, 32, 30, 37
4 43, 43
5 56, 57
6 67
7 74, 73, 79
8 84
9 92
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 73 41 12
G.7 267 054 791
G.6 7531 0742 5574 0170 9335 0774 3366 4819 6698
G.5 9611 8568 7342
G.4 96049 54753 48581 61914 52957 37289 46140 86800 28075 82235 80761 40566 98309 40688 71938 96000 12597 25401 97397 63044 99950
G.3 35305 81036 49061 07915 46373 99916
G.2 70526 70087 28258
G.1 42289 31162 37811
G.ĐB 749195 975780 562446

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 23/10/2020

Đầu Lô Tô
0 05
1 14, 11
2 26
3 36, 31
4 49, 40, 42
5 53, 57
6 67
7 74, 73
8 89, 81, 89
9 95

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 23/10/2020

Đầu Lô Tô
0 00, 09
1 15
2 -
3 35, 35
4 41
5 54
6 62, 61, 61, 66, 68
7 75, 70, 74
8 80, 87, 88
9 -

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 23/10/2020

Đầu Lô Tô
0 00, 01
1 11, 16, 19, 12
2 -
3 38
4 46, 44, 42
5 58, 50
6 66
7 73
8 -
9 97, 97, 98, 91
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 14 34 57
G.7 579 543 997
G.6 6396 2589 8294 2570 8258 6336 6210 9769 4754
G.5 8440 3688 0075
G.4 24559 99974 82914 88077 60993 91890 62914 36561 35220 67650 48831 28069 57497 08724 22135 72864 03525 48741 43804 26009 24201
G.3 51405 93877 25512 38967 77883 70081
G.2 78749 52216 15317
G.1 68326 48121 75147
G.ĐB 020914 836716 830889

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 16/10/2020

Đầu Lô Tô
0 05
1 14, 14, 14, 14
2 26
3 -
4 49, 40
5 59
6 -
7 77, 74, 77, 79
8 89
9 93, 90, 96, 94

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 16/10/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 16, 16, 12
2 21, 20, 24
3 31, 36, 34
4 43
5 50, 58
6 67, 61, 69
7 70
8 88
9 97

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 16/10/2020

Đầu Lô Tô
0 04, 09, 01
1 17, 10
2 25
3 35
4 47, 41
5 54, 57
6 64, 69
7 75
8 89, 83, 81
9 97

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)

XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!