XSMN Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 6 - SXMN Thu 6

Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 76 91 74
G.7 773 883 037
G.6 6273 7749 1762 6958 1518 8444 4831 5598 1899
G.5 6914 3292 7717
G.4 62480 29021 43318 36035 48809 54682 68909 82038 33577 78661 36736 94064 05570 48504 74114 92824 60843 13730 93946 50288 39216
G.3 85739 64659 29624 99515 38526 50864
G.2 10095 54590 13427
G.1 16104 49605 50742
G.ĐB 153238 882650 976073

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 21/02/2020

Đầu Lô Tô
0 04, 09, 09
1 18, 14
2 21
3 38, 39, 35
4 49
5 59
6 62
7 73, 73, 76
8 80, 82
9 95

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 21/02/2020

Đầu Lô Tô
0 05, 04
1 15, 18
2 24
3 38, 36
4 44
5 50, 58
6 61, 64
7 77, 70
8 83
9 90, 92, 91

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 21/02/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 14, 16, 17
2 27, 26, 24
3 30, 31, 37
4 42, 43, 46
5 -
6 64
7 73, 74
8 88
9 98, 99
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 03 09 08
G.7 040 290 643
G.6 6804 8856 2486 5419 5156 5438 6294 2747 8925
G.5 3847 3323 7863
G.4 34347 33830 19355 99124 85186 87674 51913 36368 68908 80902 94495 52999 98186 48576 23707 68741 45512 40699 92146 97172 40125
G.3 50959 40865 35466 77355 92815 90313
G.2 91956 21299 93482
G.1 31714 43399 74364
G.ĐB 993867 561317 391151

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 14/02/2020

Đầu Lô Tô
0 04, 03
1 14, 13
2 24
3 30
4 47, 47, 40
5 56, 59, 55, 56
6 67, 65
7 74
8 86, 86
9 -

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 14/02/2020

Đầu Lô Tô
0 08, 02, 09
1 17, 19
2 23
3 38
4 -
5 55, 56
6 66, 68
7 76
8 86
9 99, 99, 95, 99, 90

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 14/02/2020

Đầu Lô Tô
0 07, 08
1 15, 13, 12
2 25, 25
3 -
4 41, 46, 47, 43
5 51
6 64, 63
7 72
8 82
9 99, 94
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 08 58 70
G.7 081 020 181
G.6 9025 9566 3447 9524 9276 5164 4378 6194 5527
G.5 2814 3894 1325
G.4 36041 58715 76680 22850 77809 62272 28449 22656 94341 72075 02528 62250 56169 29641 43129 43678 00945 20524 92816 84027 16606
G.3 96631 02811 29600 24248 11665 91616
G.2 90121 76936 36479
G.1 29131 92115 14211
G.ĐB 371296 161425 221227

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 07/02/2020

Đầu Lô Tô
0 09, 08
1 11, 15, 14
2 21, 25
3 31, 31
4 41, 49, 47
5 50
6 66
7 72
8 80, 81
9 96

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 07/02/2020

Đầu Lô Tô
0 00
1 15
2 25, 28, 24, 20
3 36
4 48, 41, 41
5 56, 50, 58
6 69, 64
7 75, 76
8 -
9 94

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 07/02/2020

Đầu Lô Tô
0 06
1 11, 16, 16
2 27, 29, 24, 27, 25, 27
3 -
4 45
5 -
6 65
7 79, 78, 78, 70
8 81
9 94
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 61 48 30
G.7 153 829 333
G.6 5251 1372 3121 1636 0421 2735 7177 7887 5117
G.5 8699 1553 4722
G.4 78770 13380 17346 52217 97274 05521 06843 45057 00228 10476 59228 30617 48520 55556 81581 04572 83895 49766 07352 94379 17009
G.3 46345 82180 91736 37099 80378 22533
G.2 74609 06318 37369
G.1 60784 43168 03133
G.ĐB 989950 465792 213336

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 31/01/2020

Đầu Lô Tô
0 09
1 17
2 21, 21
3 -
4 45, 46, 43
5 50, 51, 53
6 61
7 70, 74, 72
8 84, 80, 80
9 99

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 31/01/2020

Đầu Lô Tô
0 -
1 18, 17
2 28, 28, 20, 21, 29
3 36, 36, 35
4 48
5 57, 56, 53
6 68
7 76
8 -
9 92, 99

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 31/01/2020

Đầu Lô Tô
0 09
1 17
2 22
3 36, 33, 33, 33, 30
4 -
5 52
6 69, 66
7 78, 72, 79, 77
8 81, 87
9 95
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 93 85 86
G.7 716 463 826
G.6 7804 9246 2451 2209 0078 7663 9861 0845 9921
G.5 0780 3803 2905
G.4 76614 15542 27130 92587 97532 07596 83298 49241 49190 30701 22309 93540 50452 24178 60325 27604 31320 97761 47977 79504 16831
G.3 50819 30794 38356 54661 09028 76644
G.2 60831 68380 60133
G.1 60866 13018 41353
G.ĐB 721258 086430 586971

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 24/01/2020

Đầu Lô Tô
0 04
1 19, 14, 16
2 -
3 31, 30, 32
4 42, 46
5 58, 51
6 66
7 -
8 87, 80
9 94, 96, 98, 93

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 24/01/2020

Đầu Lô Tô
0 01, 09, 03, 09
1 18
2 -
3 30
4 41, 40
5 56, 52
6 61, 63, 63
7 78, 78
8 80, 85
9 90

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 24/01/2020

Đầu Lô Tô
0 04, 04, 05
1 -
2 28, 25, 20, 21, 26
3 33, 31
4 44, 45
5 53
6 61, 61
7 71, 77
8 86
9 -
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 24 95 60
G.7 175 286 904
G.6 2715 9363 4998 1066 7531 4892 1746 0362 3721
G.5 3282 0421 5870
G.4 27403 70527 46898 08541 42401 69274 61800 34855 43565 18199 51979 92804 10268 79358 18157 31543 14586 06417 51467 38923 70531
G.3 72707 23413 26724 68568 76734 07061
G.2 06078 38776 70030
G.1 62104 31237 91785
G.ĐB 684564 848661 830065

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 17/01/2020

Đầu Lô Tô
0 04, 07, 03, 01, 00
1 13, 15
2 27, 24
3 -
4 41
5 -
6 64, 63
7 78, 74, 75
8 82
9 98, 98

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 17/01/2020

Đầu Lô Tô
0 04
1 -
2 24, 21
3 37, 31
4 -
5 55, 58
6 61, 68, 65, 68, 66
7 76, 79
8 86
9 99, 92, 95

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 17/01/2020

Đầu Lô Tô
0 04
1 17
2 23, 21
3 30, 34, 31
4 43, 46
5 57
6 65, 61, 67, 62, 60
7 70
8 85, 86
9 -
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 85 83 47
G.7 998 931 860
G.6 9628 9290 7166 3929 5454 2475 3584 2138 8598
G.5 0291 0009 7235
G.4 19280 95424 37952 12601 86677 39213 95451 39215 78664 70144 43896 11994 52607 99367 68577 81119 39657 46982 67670 05802 12966
G.3 48163 29186 75082 89646 26379 59108
G.2 14083 19689 83139
G.1 34029 20609 08307
G.ĐB 902356 471406 140730

Lô tô Vĩnh Long Thứ 6, 10/01/2020

Đầu Lô Tô
0 01
1 13
2 29, 24, 28
3 -
4 -
5 56, 52, 51
6 63, 66
7 77
8 83, 86, 80, 85
9 91, 90, 98

Lô tô Bình Dương Thứ 6, 10/01/2020

Đầu Lô Tô
0 06, 09, 07, 09
1 15
2 29
3 31
4 46, 44
5 54
6 64, 67
7 75
8 89, 82, 83
9 96, 94

Lô tô Trà Vinh Thứ 6, 10/01/2020

Đầu Lô Tô
0 07, 08, 02
1 19
2 -
3 30, 39, 35, 38
4 47
5 57
6 66, 60
7 79, 77, 70
8 82, 84
9 98

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)

XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!