XSMN Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Nam Thứ 5 - SXMN Thu 5

Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 27 35 13
G.7 708 580 133
G.6 8512 5179 2031 8007 8214 8614 8228 7407 5313
G.5 9511 2774 0092
G.4 03937 89591 85022 70355 60824 08038 55552 69526 24640 12175 29010 72722 90914 32500 61056 33994 60756 04067 29338 79504 46898
G.3 43256 36111 77608 34931 15406 94662
G.2 84636 07521 96833
G.1 22644 82491 75946
G.ĐB 150163 551588 126628

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 10/10/2019

Đầu Lô Tô
0 08
1 11, 11, 12
2 22, 24, 27
3 36, 37, 38, 31
4 44
5 56, 55, 52
6 63
7 79
8 -
9 91

Lô tô An Giang Thứ 5, 10/10/2019

Đầu Lô Tô
0 08, 00, 07
1 10, 14, 14, 14
2 21, 26, 22
3 31, 35
4 40
5 -
6 -
7 75, 74
8 88, 80
9 91

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 10/10/2019

Đầu Lô Tô
0 06, 04, 07
1 13, 13
2 28, 28
3 33, 38, 33
4 46
5 56, 56
6 62, 67
7 -
8 -
9 94, 98, 92
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 35 30 85
G.7 128 839 906
G.6 8932 8417 9741 9419 7826 9638 9743 4306 9417
G.5 2132 9069 6264
G.4 27567 72493 02719 14561 25761 89817 62374 99478 87683 62754 37013 43346 98454 78375 22469 81981 44495 16963 02800 11018 61353
G.3 91602 89016 85942 97609 62241 53814
G.2 98196 82533 30010
G.1 17775 32192 44041
G.ĐB 835718 194587 296222

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 03/10/2019

Đầu Lô Tô
0 02
1 18, 16, 19, 17, 17
2 28
3 32, 32, 35
4 41
5 -
6 67, 61, 61
7 75, 74
8 -
9 96, 93

Lô tô An Giang Thứ 5, 03/10/2019

Đầu Lô Tô
0 09
1 13, 19
2 26
3 33, 38, 39, 30
4 42, 46
5 54, 54
6 69
7 78, 75
8 87, 83
9 92

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 03/10/2019

Đầu Lô Tô
0 00, 06, 06
1 10, 14, 18, 17
2 22
3 -
4 41, 41, 43
5 53
6 69, 63, 64
7 -
8 81, 85
9 95
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 28 21 18
G.7 824 950 949
G.6 5560 2128 8977 6520 2111 8958 3138 4573 3501
G.5 8053 0793 7758
G.4 95602 79287 95563 15243 86911 65390 51256 13210 26591 77446 95939 56503 84706 90535 52758 65084 67768 49835 79309 76018 13858
G.3 94856 31978 33189 85248 89761 31060
G.2 30531 36965 18909
G.1 12675 29595 67058
G.ĐB 483718 687509 358450

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 26/09/2019

Đầu Lô Tô
0 02
1 18, 11
2 28, 24, 28
3 31
4 43
5 56, 56, 53
6 63, 60
7 75, 78, 77
8 87
9 90

Lô tô An Giang Thứ 5, 26/09/2019

Đầu Lô Tô
0 09, 03, 06
1 10, 11
2 20, 21
3 39, 35
4 48, 46
5 58, 50
6 65
7 -
8 89
9 95, 91, 93

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 26/09/2019

Đầu Lô Tô
0 09, 09, 01
1 18, 18
2 -
3 35, 38
4 49
5 50, 58, 58, 58, 58
6 61, 60, 68
7 73
8 84
9 -
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 05 64 64
G.7 151 022 410
G.6 1262 0269 4356 1681 4330 2607 3073 6758 4789
G.5 5068 6215 5643
G.4 25697 00098 32343 12392 39300 49743 33725 05703 87093 10585 78264 71322 64067 86917 64362 30073 28131 52321 60398 67760 22705
G.3 45040 51712 81100 52082 06316 75090
G.2 45646 87924 80804
G.1 29057 04738 69372
G.ĐB 423580 533296 053578

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 19/09/2019

Đầu Lô Tô
0 00, 05
1 12
2 25
3 -
4 46, 40, 43, 43
5 57, 56, 51
6 68, 62, 69
7 -
8 80
9 97, 98, 92

Lô tô An Giang Thứ 5, 19/09/2019

Đầu Lô Tô
0 00, 03, 07
1 17, 15
2 24, 22, 22
3 38, 30
4 -
5 -
6 64, 67, 64
7 -
8 82, 85, 81
9 96, 93

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 19/09/2019

Đầu Lô Tô
0 04, 05
1 16, 10
2 21
3 31
4 43
5 58
6 62, 60, 64
7 78, 72, 73, 73
8 89
9 90, 98
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 36 34 09
G.7 872 790 353
G.6 5931 9233 7751 4688 4379 7015 5472 7908 2033
G.5 7692 7604 5819
G.4 25825 65217 87022 67821 13099 32214 43391 10482 30074 17652 34614 06214 31462 34715 60982 39597 45103 90893 54863 07598 85361
G.3 22165 62160 95820 81497 31484 90779
G.2 65891 03130 33784
G.1 81075 92064 14714
G.ĐB 493568 135689 584382

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 12/09/2019

Đầu Lô Tô
0 -
1 17, 14
2 25, 22, 21
3 31, 33, 36
4 -
5 51
6 68, 65, 60
7 75, 72
8 -
9 91, 99, 91, 92

Lô tô An Giang Thứ 5, 12/09/2019

Đầu Lô Tô
0 04
1 14, 14, 15, 15
2 20
3 30, 34
4 -
5 52
6 64, 62
7 74, 79
8 89, 82, 88
9 97, 90

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 12/09/2019

Đầu Lô Tô
0 03, 08, 09
1 14, 19
2 -
3 33
4 -
5 53
6 63, 61
7 79, 72
8 82, 84, 84, 82
9 97, 93, 98
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 65 23 27
G.7 029 816 892
G.6 3324 2481 8474 4818 4021 2797 7943 8251 9886
G.5 2528 0217 8910
G.4 89989 88883 63331 76080 18892 90312 09015 13202 01096 72228 11128 81152 45992 90815 83179 23755 84158 09090 04415 13740 61019
G.3 24026 02101 03133 57061 23235 05204
G.2 89807 15987 75295
G.1 33890 65545 53443
G.ĐB 592397 708488 990493

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 05/09/2019

Đầu Lô Tô
0 07, 01
1 12, 15
2 26, 28, 24, 29
3 31
4 -
5 -
6 65
7 74
8 89, 83, 80, 81
9 97, 90, 92

Lô tô An Giang Thứ 5, 05/09/2019

Đầu Lô Tô
0 02
1 15, 17, 18, 16
2 28, 28, 21, 23
3 33
4 45
5 52
6 61
7 -
8 88, 87
9 96, 92, 97

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 05/09/2019

Đầu Lô Tô
0 04
1 15, 19, 10
2 27
3 35
4 43, 40, 43
5 55, 58, 51
6 -
7 79
8 86
9 93, 95, 90, 92
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 13 44 96
G.7 946 501 971
G.6 5637 1028 5059 3195 9413 5926 1207 3708 8622
G.5 8893 5433 7258
G.4 55588 24468 74010 72958 50733 37007 03499 46481 31918 76379 52372 24574 55920 74759 86919 21489 37864 87898 85022 36747 87413
G.3 94194 84709 68079 19087 27990 03351
G.2 62669 24681 24994
G.1 25232 04162 22236
G.ĐB 376010 384532 344962

Lô tô Tây Ninh Thứ 5, 29/08/2019

Đầu Lô Tô
0 09, 07
1 10, 10, 13
2 28
3 32, 33, 37
4 46
5 58, 59
6 69, 68
7 -
8 88
9 94, 99, 93

Lô tô An Giang Thứ 5, 29/08/2019

Đầu Lô Tô
0 01
1 18, 13
2 20, 26
3 32, 33
4 44
5 59
6 62
7 79, 79, 72, 74
8 81, 87, 81
9 95

Lô tô Bình Thuận Thứ 5, 29/08/2019

Đầu Lô Tô
0 07, 08
1 19, 13
2 22, 22
3 36
4 47
5 51, 58
6 62, 64
7 71
8 89
9 94, 90, 98, 96

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam (XSMN)

XSMN hàng ngày do các Công ty xổ số kiến thiết ở miền Nam tổ chức mở quay thưởng, được chúng tôi cập nhật trực tiếp sau từng giải quay. Các bạn có thể theo dõi, xem trực tiếp kết quả, thống kê, dò xổ số đài miền Nam hôm nay trên website trong khoảng thời gian từ 16h10p - 16h30p. Kết quả quay thưởng xổ số miền Nam mới nhất được update trực tiếp lên website để mọi người tiện theo dõi.

 1. Lịch mở thưởng
  • Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
  • Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
  • Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
  • Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
  • Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
  • Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
  • Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
  • Thời gian quay số: bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
 2. Cơ cấu giải thưởng
  • Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
  • Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
  • Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải Nhất 30.000.000 5 số 10
Giải Nhì 15.000.000 5 số 10
Giải Ba 10.000.000 5 số 20
Giải Tư 3.000.000 5 số 70
Giải Năm 1.000.000 4 số 100
Giải Sáu 400.000 4 số 300
Giải Bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000

Xem thêm kết quả xổ số trực tiếp 3 miền Bắc, Trung, Nam hôm nay, hôm qua, tuần này, tuần trước tại đây: Xo so

Chúc các bạn chơi xổ số may mắn và trúng lớn!